Mersin'deyiz
 Adana'dayız
 Ankara'dayız
 Kıbrıs'tayız
 İzmir'deyiz
Türkiye'deyiz
Erdemli Profesyonel Yöneticilik Teklif Al Erdemli Profesyonel Yöneticilik Logo

Ehlivukuf Hizmetleri

Ehlivukuf Hizmetleri

Ehlivukuf HizmetleriEhlivukuf Hizmetleri

Hukuki tanımıyla ‘ehlivukuf’ teriminin günlük hayatta ve dildeki karşılığı bilirkişidir. Bilirkişiler teknik ve özel konularda alanlarında uzman kişilerdir. Hakim ve savcıların hukuki bilgileri dışında kalan konularda, bilirkişilere oy ve görüşleri için başvurulur. Bu görüşler sözlü olduğu gibi yazılı da olabilir. Bilirkişilerin yalnızca gerçek kişiler olma zorunluluğu yoktur, tüzel kuruluşlar da bu görevi yapabilir

Bilirkişi davalar ile ilgili fikirlerini içeren raporu hazırlarken hukuki terimlere vakıf olmalı, kesin hükümlere varmamalıdır. Gerek görülürse bilirkişiler davaya çağrılabilir ve raporları çerçevesinde sorular sorulabilir.

Bilirkişi Raporu Nedir ?

Bilirkişi incelemesi modern dünyanın ispat aracıdır.

Bilirkişi, bir uyuşmazlığın ispatını yapan kişidir. Olayı, davayı yöneten Savcının, hâkimin, müfettişin yardımcısıdır. İspat aracı (delil) olarak kabul edilen, bilirkişi tarafından sunulan görüş ve değerlendirmedir.

Bilirkişi: Uyuşmazlık konusu olan ve çözümü için özel veya teknik bir bilgi gereken meselede, hâkimde eksik olan özel veya teknik bilgiyi tamamlayan, hâkime yardımcı kişidir.

Bilirkişinin sahip olduğu özel veya teknik bilgiyi olaya uygulamak suretiyle beyan ettiği görüşünü içeren bilirkişi raporu takdiri delil teşkil eder. Örneğin, fren mesafesi dikkate alınarak aracın hızı, binanın projeye uygun olup olmadığı gibi konularda bilirkişi görüşüne başvurulabilir.

Uzman Görüşü: Uyuşmazlık konusu vakıaların teknik boyutuna veya hukuki nitelendirmesine ilişkin olarak uzman bir kişiden, ilgili tarafın bizzat aldığı bilimsel görüştür.

Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre, Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez. Hâkim, talep üzerine veya resen, kendisinden rapor alınan uzman kişinin davet edilerek dinlenilmesine karar verebilir. Uzman kişinin çağrıldığı duruşmada hâkim ve taraflar gerekli soruları sorabilir. Uzman kişi çağrıldığı duruşmaya geçerli bir özrü olmadan gelmezse, hazırlamış olduğu rapor mahkemece değerlendirmeye tabi tutulmaz (m. 293). Bilirkişiden farklı olarak uzman görüşüne başvuruya hâkim tarafından karar verilmez.

Ayrıca bilirkişi yalnızca maddi vakıaların teknik boyutuna ilişkin iken, uzman görüşünün salt hukuki meseleye ilişkin olması mümkündür. Uzman görüşünde yer alan açıklamaların, taraf beyanı olarak mahkemece dikkate alınması ve karşılanması gerekir. Yani uzman görüşü bir delil değildir. Mahkeme, eksik veya çelişkili gördüğü hususlarda, görüş beyan eden kişinin dinlenmesine de karar verebilir. Uzman kişi, çağrıldığı duruşmaya mazeretsiz olarak gelmezse, hazırlamış olduğu rapor mahkemece değerlendirmeye tâbi tutulmaz.

Bir çok konuda ve bir çok kurum, tüzel kişi, şahıs Bilirkişi Raporu diyeceğimiz rapor talep edip alabilir. Bu raporlar uzman görüşü olup aynı zaman özel ve resmi kurum, tüzel kişi ve şahıs olmak üzere düzenlemeleri mümkündür.

Genelde hukuk ve ceza mahkemeleri olmak üzere diğer bir çok kamu kurumu doğrunun tespit edilmesi, anlaşmazlığın çözümü için bilirkişi raporu talep eder.

Yine arabulucu, uzlaştırma veya taraflar olayda durumlarının ne olduğunu anlamam için işin uzmanına danışırlar. Bu kavramlar kendi içerisinde farklı manalara gelmekle beraber ‘Bilirkişi Raporu: Bilirkişiye Başvurma, Bilirkişi Görüşü, Ekspertiz Raporu, Uzman Görüşü, Uzman Mütalaası…’’ gibi anlam ve isimlerle adlandırılmaktadır.

Ceza mahkemeleri, ilk derecede sulh ceza hâkimlikleri, asliye ceza mahkemeleri, ağır ceza mahkemeleri, çocuk ceza mahkemeleri, icra ceza mahkemeleri, fikrî ve sınai haklar ceza mahkemelerinden oluşmaktadır.

Hukuk mahkemeleri ise ilk derecede, asliye hukuk mahkemeleri, sulh hukuk mahkemeleri, aile mahkemeleri, fikrî ve sınai haklar hukuk mahkemeleri, icra hukuk mahkemeleri, iş mahkemeleri, kadastro mahkemeleri, asliye ticaret mahkemeleri, tüketici mahkemelerinden oluşmaktadır. Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay temyiz mahkemelerinden oluşmaktadır.

İdari Yargı ve Uyuşmazlık Yargısı mahkemelerinden oluşmaktadır. Bunlar yargılamanın aşamalarında bilirkişiye müracaat edebilir.

Savcılık soruşturma aşamasında (kolluk dahil) bilirkişiye müracaat edebilir.

Ayrıca iş yerleri (müfettişçilikler, teftiş kurulları, hukuk müşavirleri) disiplin inceleme ve soruşturmasında, Tüketicici hakem heyetleri, Vatandaşlar

Rakamlarla Firmamız

0 +
İşlem Sayısı
0 +
Mutlu Daire Sahibi
0 +
Site ve Apartman
3
Şikayet

Sizlere daha iyi ve kaliteli hizmetler verebilmek için 1998' den bu yana çalışıyoruz.